منوی ثبت نام بازرگانی الكترونیكی بین كمپانی ها ( شركت ها )
برای شرکت شما . راجع به شرایط هکاری و دسترسی شما.لطفا برای این امر فرم زیر را پر کنید:
LBL_OFFICE_EMAIL_NOTE
فرد مخاطب
جزئیات بانکی در فاکتور صورت می گیرد